Akcje na giełdzie

Pierwsze notowanie

  • 18 kwietnia 2007 - pierwsze notowanie praw do akcji serii C
  • 6 czerwca 2007 - pierwsze notowanie akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C
  • 2 sierpnia 2007 - pierwsze notowanie akcji zwykłych na okaziciela serii D
  • 20 marca 2008 - pierwsze notowanie akcji zwykłych na okaziciela serii E


Podział akcji (tzw.split)

W dniu 21 lipca 2004 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA akcjonariusze Spółki podjęli Uchwałę o zmianie wysokości kapitału zakładowego poprzez:

  • obniżenie kapitału zakładowego Makarony Polskie SA z 12 053 000,- zł (dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 9 039 750,- zł (dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z 4,00,- zł (cztery złote) do 3,00,-zł (trzy złote) i przekazanie kwoty 3.013.250,- zł (trzy miliony trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) na kapitał zapasowy Spółki;
  • podniesienie kapitału zakładowego Makarony Polskie S.A. o kwotę 3 509 250,- zł (trzy miliony pięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 12 549 000,- zł (dwanaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję 1 169 750 (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) i cenie emisyjnej 4,00 zł (cztery złote) każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Prawo poboru

Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom Makarony Polskie Sp. z o.o. w stosunku do posiadanych udziałów w kapitale zakładowym – za jeden udział o wartości 500,-zł przyznanych zostało 125  akcji o wartości nominalnej 4,00 zł każda.

Pozostałe emisje były przeprowadzane z wyłaczeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.   

 

Kolejne emisje akcji

Akcje serii A 
Spółka Makarony Polskie Spółka Akcyjna jest spółką powstałą w wyniku przekształcenia Spółki Makarony Polskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w trybie artykułów 551-570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych.

W dniu 10 maja 2004 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie przekształcenia Makarony Polskie Sp. z o.o. w spółkę akcyjną (akt notarialny Repertorium A nr 4882 z 2004 r.).

Kapitał zakładowy Makarony Polskie S.A. w wysokości 12.053.000,- zł podzielono na 3.013.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda.
Akcje zostały przyznane wspólnikom Makarony Polskie Sp. z o.o. w stosunku do posiadanych udziałów w kapitale zakładowym – za jeden udział o wartości 500,-zł (pięćset złotych) przyznanych zostało 125 (sto dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda. 

W dniu 5 lipca 2004 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Makarony Polskie Spółka Akcyjna w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000212001 (Spółka Makarony Polskie Sp. z o.o. została wykreślona z KRS w dniu 12 lipca 2004 r.).  

 

Akcje serii B
Emisja akcji serii B przeprowadzona została w celu nabycia Z.P.H. Elpast Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy. 

Podstawa prawna: 
W dniu 21 lipca 2004 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA akcjonariusze Spółki podjęli Uchwałę o zmianie wysokości kapitału zakładowego poprzez:

  • obniżenie kapitału zakładowego Makarony Polskie SA z 12 053 000,- zł (dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 9 039 750,- zł (dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z 4,00,- zł (cztery złote) do 3,00,-zł (trzy złote) i przekazanie kwoty 3.013.250,- zł (trzy miliony trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) na kapitał zapasowy Spółki;
  • podniesienie kapitału zakładowego Makarony Polskie SA o kwotę 3 509 250,- zł (trzy miliony pięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 12 549 000,- zł (dwanaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję 1 169 750 (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) i cenie emisyjnej 4,00 zł (cztery złote) każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Akcje serii B zostały objęte, na mocy umowy z dnia 21 lipca 2004 roku zmienionej aneksem z dnia 11 sierpnia 2004 r., przez Elżbietę Słomkowską i Grzegorza Słomkowskiego na zasadzie wspólności ustawowej łącznej w zamian za wkład niepieniężny o wartości 4 679 000,- zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej  Z.P.H. Elpast Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy.

Nadwyżka ceny emisyjnej akcji imiennych serii B nad ich wartością nominalną przekazana została na kapitał zapasowy Makarony Polskie SA. Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy objęli 27,96% kapitału zakładowego spółki Makarony Polskie SA (akt notarialny Repertorium A 3080/04 z dnia 21 lipca 2004 roku oraz akt notarialny Repertorium A nr 3372/04 z dnia 11 sierpnia 2004 roku sporządzone przez notariusz Wiesławę Krysiuk – Kancelaria Notarialna z siedzibą w Płocku, ul. Grodzka 6 m. 2).

Na podstawie wniosku akcjonariusza Elżbiety i Grzegorza Słomkowskich z dnia 4 maja 2006 roku Zarząd Makarony Polskie SA Uchwałą Nr 1 z dnia 5 maja 2006 roku wyraził zgodę na konwersję akcji imiennych Makarony Polskie SA serii B o numerach od 3 013 251 do 4 183 000 na akcje na okaziciela oraz wykreślenia praw z tych akcji z Księgi Akcyjnej prowadzonej przez Zarząd Makarony Polskie SA. Decyzja ta została zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które w dniu 27 czerwca 2006 roku dokonało stosowanych zmian w Statucie Spółki.
Zmiany kapitału i wartości nominalnej akcji zostały zarejestrowane przez Sąd w dniu 29 października 2004 r.  
 

Akcje serii C 
Podstawa prawna: Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

Cena emisyjna akcji wyniosła 9,00 zł. Akcje zostały zaoferowane w Publicznej Subskrypcji. Prawo poboru zostało wyłączone.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 27 000 000 zł. Dodatkowo wpływy pieniężne netto z emisji powiększone zostały o kwotę dotacji w wysokości 250 tys. zł, którą spółka Makarony Polskie SA otrzymała na podstawie umowy na refundację części wydatków związanych z pozyskaniem kapitału na rozwój poprzez emisję akcji na rynku publicznym zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 

W wyniku rejestracji przez sąd w dniu 18 kwietnia 2007 roku emisji akcji serii C, kapitał zakładowy Makarony Polskie SA podniesiony został z kwoty 12 549 000 zł do kwoty 21 549 000 zł i dzielił się na 7 183 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3 zł każda. 
 

Akcje serii D
Emisja akcji serii D przeprowadzona została w celu dokonania końcowej zapłaty za udziały spółki Stoczek Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje zostały zaoferowane w Subskrypcji Prywatnej. 

Akcje nabywane były po 6,70 zł każda. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii D wyniosła 11 630 000,70 zł. Prawo poboru zostało wyłączone. 

W dniu 22 czerwca 2007 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował emisję 1 735 821 akcji serii D Makarony Polskie SA.
Kapitał zakładowy Spółki podniesiony został z kwoty 21 549 000 zł do kwoty 26 756 463 zł i dzielił się na 8 918 821 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3 zł każda.  

 

Akcje serii E 
Emisja akcji serii E przeprowadzona została w celu końcowej zapłaty za udziały spółki Abak Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W dniu 10 grudnia 2007 roku Spółka wyemitowała 331 250 akcji serii E, które w drodze subskrypcji prywatnej skierowane zostały do dotychczasowych udziałowców Abak Sp. z o.o.
Akcje zostały objęte przez 2 inwestorów. 

Cena emisyjna wynosiła 10 zł za akcję. Przydział akcji dokonany został uchwałą Zarządu Makarony Polskie SA z dnia 11 grudnia 2007 roku. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 3 312 500 zł. 

Emisja akcji serii E została zarejestrowana przez Sąd w dniu 11 lutego 2008 roku. W wyniku rejestracji emisji kapitał zakładowy Spółki podniesiony został z kwoty 26 756 463 zł do kwoty 27 750 213 zł i dzieli się na 9 250 071 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3 zł każda.

 

Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu

Nie dotyczy.
 

Wezwania

Nie dotyczy.
 

Przymusowy wykup

Nie dotyczy.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl