Spółka

Zenon Daniłowski

Pan Zenon Daniłowski absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

Pan Zenon Daniłowski posiada wiedzę ekspercką z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi, hurtowego obrotu żywnością, produkcji makaronów oraz przetworów owocowo-warzywnych, programów europejskich dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych oraz form pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 W latach 1984 - 1991 pracownik naukowo - dydaktyczny w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (prowadziła badania naukowe z zakresu gospodarki rynkowej oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami, brał udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą). Od 1991 roku Prezes Zarządu spółki  Praska Giełda Spożywcza SA., podmiotu dominującego grupy kapitałowej funkcjonującej na szeroko rozumianym rynku spożywczym. Od maja 2012 Przewodniczący Rady Nadzorczej Praska  Giełda Spożywcza SA.

Od lipca 2007 roku do maja 2012 roku Pan Zenon Daniłowski pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA, a od maja 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 

Pan Zenon Daniłowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej  w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl