Spółka

Zenon Daniłowski

Pan Zenon Daniłowski absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

Pan Zenon Daniłowski posiada wiedzę ekspercką z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi, hurtowego obrotu żywnością, produkcji makaronów oraz przetworów owocowo-warzywnych, programów europejskich dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych oraz form pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 W latach 1984 - 1991 pracownik naukowo - dydaktyczny w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (prowadziła badania naukowe z zakresu gospodarki rynkowej oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami, brał udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą). Od 1991 roku Prezes Zarządu spółki Agro-Technika S.A., podmiotu dominującego grupy kapitałowej funkcjonującej na szeroko rozumianym rynku spożywczym. Od maja 2012 Przewodniczący Rady Nadzorczej Agro-Technika SA.

Od lipca 2007 roku do maja 2012 roku Pan Zenon Daniłowski pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA, a od maja 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 

Pan Zenon Daniłowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej  w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl