Spółka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2011 roku

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 maja 2011 roku 

Data, miejsce i porządek obrad ZWZ (PDF) ico_pdf

 

2. Projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
    zwołanemu na dzień 24 maja 2011 roku wraz z uzasadnieniami 

Projekty uchwał ZWZ (PDF) ico_pdf

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ (PDF)ico_pdf

Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku (PDF) ico_pdf

Pobierz uchwały RN dot. zaopiniowania spraw rozpatrywanych przez ZWZ (PDF) ico_pdf

3. Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010

 

Pobierz Sprawozdanie RN z działalności w roku 2010 (PDF) ico_pdf 

Pobierz Ocenę RN dotyczącą sprawozdań skonsolidowanych (PDF) ico_pdf 

Pobierz Ocena RN dotyczącą sprawozdań jednostkowych (PDF) ico_pdf

4. Sprawozdanie finansowe spółki Makarony Polskie SA

Pobierz raport / Open report (PDF) ico_pdf 

Pobierz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 (PDF) ico_pdf 

Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Raport niezależnego biegłego rewidenta uzupełniający opinię (PDF) ico_pdf

5. Sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie

Pobierz raport / Open report (PDF) ico_pdf 

Pobierz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2010 (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Raport niezależnego biegłego rewidenta uzupełniający opinię (PDF) ico_pdf

6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji

Pobierz informację o liczbie akcji i głosów z tych akcji (PDF) ico_pdf

7. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pobierz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (PDF)

8. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Pobierz treść uchwał podjętych przez ZWZ (PDF) undefined

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl