Spółka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 21 maja 2012 roku

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2012 roku

Data, miejsce i porządek obrad ZWZ (PDF) ico_pdf

2. Projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
zwołanemu na dzień 21 maja 2012 roku wraz z uzasadnieniami 
 

Projekty uchwał ZWZ (PDF) ico_pdf

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ (PDF)ico_pdf

Wniosek Zarządu o pokrycie straty netto za rok obrotowy 2011(PDF)ico_pdf

Wniosek Zarządu o pokrycie straty netto z lat ubiegłych(PDF) ico_pdf

Pobierz uchwały RN dot. zaopiniowania spraw rozpatrywanych przez ZWZ (PDF) ico_pdf

3. Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011

Pobierz Sprawozdanie RN z działalności w roku 2011 (PDF) ico_pdf

Pobierz Ocenę RN dotyczącą sprawozdań skonsolidowanych (PDF) ico_pdf

Pobierz Ocenę RN dotyczącą sprawozdań jednostkowych (PDF) ico_pdf

4. Sprawozdanie finansowe spółki Makarony Polskie SA

Pobierz raport / Open report (PDF) ico_pdf

Pobierz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 (PDF) ico_pdf  

Pobierz Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

 

5. Sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie

Pobierz raport / Open report (PDF) ico_pdf

Pobierz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2011 (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2011 (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

6.Plan połączenia Makarony Polskie SA i Stoczek Sp. z o.o.

 Pobierz Plan połączenia Makarony Polskie S.A. i Stoczek Sp. z o.o. (PDF)undefined

7. Wniosek Zarządu o zmiany Statutu Spółki poprzez uchwalenie kapitału docelowego

 Pobierz wniosek Zarządu dot. kapitału docelowego (PDF)undefined

8. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji

Pobierz informację o liczbie akcji i głosów z tych akcji (PDF) ico_pdf

9. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pobierz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (PDF)ico_pdf

10. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Pobierz treść uchwały podjętych przez ZWZ (PDF) ico_pdf
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl