Spółka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25 czerwca 2013 roku

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2013 roku

Data, miejsce i porządek obrad ZWZ (PDF) ico_pdf

2. Projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
zwołanemu na dzień 25 czerwca 2013 roku wraz z uzasadnieniami  

 Projekty uchwał ZWZ (PDF)ico_pdf

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ (PDF)ico_pdf

Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 (PDF)ico_pdf

Uchwały RN dot. spraw rozpatrywanych przez ZWZ (PDF)ico_pdf

3. Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

Pobierz Sprawozdanie RN z działalności w roku 2012 (PDF) ico_pdf

Pobierz Ocenę RN dotyczącą sprawozdań skonsolidowanych (PDF) ico_pdf

Pobierz Ocenę RN dotyczącą sprawozdań jednostkowych (PDF) ico_pdf

4. Sprawozdanie finansowe spółki Makarony Polskie SA

Pobierz raport / Open report (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 (PDF) ico_pdf

  Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz raport niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

 

5. Sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie

Pobierz raport / Open report (PDF) ico_pdf

Pobierz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2012 (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz raport niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji

Pobierz informację o liczbie akcji i głosów z tych akcji (PDF) ico_pdf

7. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (PDF)ico_pdf

8. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Pobierz treść uchwał podjętych przez ZWZ (PDF) ico_pdf
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl