Spółka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2014 roku

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2014 roku

Data, miejsce i porządek obrad ZWZ (PDF) ico_pdf

 

2. Projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
zwołanemu na dzień 12 czerwca 2014 roku wraz z uzasadnieniami  

 Projekty uchwał ZWZ (PDF) ico_pdf

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ (PDF)ico_pdf

 

3. Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013

Pobierz Sprawozdanie RN z działalności w roku 2013 (PDF) ico_pdf

Pobierz Ocenę RN dotyczącą sprawozdań skonsolidowanych (PDF) ico_pdf

Pobierz Ocenę RN dotyczącą sprawozdań jednostkowych (PDF) ico_pdf

 

4. Sprawozdanie finansowe spółki Makarony Polskie SA

Pobierz raport / Open report (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 (PDF) ico_pdf

  Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz raport niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf


 

5. Sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie

Pobierz raport / Open report (PDF) ico_pdf 

Pobierz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2013 (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz raport niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

 

6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji

Pobierz informację o liczbie akcji i głosów z tych akcji (PDF) ico_pdf

 

7. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (PDF)ico_pdf

8. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Pobierz treść uchwał podjętych przez ZWZ (PDF) ico_pdf

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl