Spółka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2016 roku

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 roku

Data, miejsce i porządek obrad ZWZ (PDF) ico_pdf

2. Projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
zwołanemu na dzień 28 czerwca 2016 roku wraz z uzasadnieniami  

 Projekty uchwał ZWZ (PDF) ico_pdf

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ (PDF)ico_pdf

Uchwały RN opiniujące sprawy na ZWZ (PDF)ico_pdf 

Tekst jednolity Statutu Spółki (PDF)ico_pdf

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia (PDF)ico_pdf

Tekst jednolity Regulaminu Rady NadzorczejPDF)ico_pdf

3. Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

Pobierz Sprawozdanie RN z działalności w roku 2015 (PDF) ico_pdf

4. Sprawozdanie finansowe spółki Makarony Polskie SA

Pobierz raport / Open report (PDF) ico_pdf 

Pobierz Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 (PDF) ico_pdf

  Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 (PDF) ico_pdf

Pobierz raport niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

5. Sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie

Pobierz raport / Open report (PDF) ico_pdf

Pobierz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2015 (PDF) ico_pdf

Pobierz raport niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji

Pobierz informację o liczbie akcji i głosów z tych akcji (PDF) ico_pdf

7. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (PDF) ico_pdf

8. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Pobierz treść uchwał ZWZ (PDF) undefined

Załącznik do Uchwały 23 ZWZ (PDF) undefined

Załącznik do Uchwały 24 ZWZ (PDF) undefined

Załącznik do Uchwały 25 ZWZ (PDF) 
undefined

9. Informacje przedstawione akcjonariuszom na ZWZ.

Pobierz prezentację WZA (PDF) undefined

Pobierz prezentację (PDF) undefined

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl