Spółka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2009 roku

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 czerwca 2009 roku 

Data, miejsce i porządek obrad ZWZ (PDF) ico_pdf

2. Projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
    zwołanemu na dzień 15 czerwca 2009 roku wraz z uzasadnieniami 

Projekty uchwał ZWZ (PDF) ico_pdf

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ (PDF)ico_pdf

Pobierz uchwały RN dot. zaopiniowania spraw rozpatrywanych przez ZWZ (PDF) ico_pdf

3. Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 

Pobierz Sprawozdanie RN z działalności w roku 2008 (PDF) ico_pdf

Pobierz Samoocenę pracy RN (PDF) ico_pdf

Pobierz Ocenę RN dotyczącą sytuacji Spółki (PDF) ico_pdf

Pobierz Ocenę RN dotyczącą badania sprawozdań jednostkowych (PDF) ico_pdf

Pobierz Ocenę RN dotyczącą badania sprawozdań skonsolidowanych (PDF) ico_pdf

Pobierz Ocenę RN dotyczącą badania sprawozdań Abak Sp. z o.o. (PDF) ico_pdf

4. Sprawozdanie finansowe spółki Makarony Polskie SA

Pobierz Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Raport niezależnego biegłego rewidenta uzupełniający opinię (PDF) ico_pdf

5. Sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie

Pobierz Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Raport niezależnego biegłego rewidenta uzupełniający opinię (PDF) ico_pdf

6. Sprawozdanie finansowe spółki Abak Sp. z o.o.

 Pobierz Sprawozdanie finansowe Abak Sp. z o.o. (PDF) ico_pdf
 Pobierz Sprawozdanie Zarządu Makarony Polskie SA z działalności Abak Sp. z o.o. (PDF) ico_pdf
Opinia i raport biegłego (PDF) ico_pdf
7. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Pobierz treść uchwał podjętych przez ZWZ (PDF) undefined
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl