Spółka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2019 roku

 

 

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2019 roku

Data, miejsce i porządek obrad ZWZ (PDF) ico_pdf

 

2. Projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
zwołanemu na dzień 18 czerwca 2019 roku wraz z uzasadnieniami  

Projekty uchwał ZWZ (PDF) ico_pdf

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ (PDF)ico_pdf

Uchwały RN opiniujące sprawy na ZWZ (PDF)ico_pdf

 

3. Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

Sprawozdanie RN z działalności w roku 2018 (PDF) ico_pdf

 

4. Sprawozdanie finansowe spółki Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018

Raport Roczny_2018 (PDF) ico_pdf

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 (PDF) ico_pdf

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy MP w roku obrotowym 2018 (PDF) ico_pdf

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Oświadczenie RN dot. funkcjonowania komitetu audytu (PDF) ico_pdf

Ocena RN dot. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy MP, sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MP za rok obrotowy 2018 (PDF) ico_pdf

 

5. Sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2018

Raport skonsolidowany 2018 (PDF) ico_pdf

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2018 (PDF) ico_pdf

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

 

6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji

Informacja o liczbie akcji i głosów z tych akcji (PDF) ico_pdf

 

7. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (PDF) ico_pdf

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl