Spółka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2010 roku

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2010 roku 

Data, miejsce i porządek obrad ZWZ (PDF) ico_pdf

 

2. Projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
    zwołanemu na dzień 21 czerwca 2010 roku wraz z uzasadnieniami 

Projekty uchwał ZWZ (PDF) ico_pdf

Załącznik do uchwały ZWZ - Regulamin WZ (PDF) ico_pdf

Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ (PDF)ico_pdf

Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku (PDF) ico_pdf

Wniosek Zarządu w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia (PDF) ico_pdf

Pobierz uchwały RN dot. zaopiniowania spraw rozpatrywanych przez ZWZ (PDF) ico_pdf

3. Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009 

Pobierz Sprawozdanie RN z działalności w roku 2009 (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie RN z własnej oceny pracy RN (PDF) ico_pdf

Pobierz Ocenę RN dotyczącą sytuacji Spółki (PDF) ico_pdf

Pobierz Ocenę RN dotyczącą badania sprawozdań jednostkowych (PDF) ico_pdf

Pobierz Ocenę RN dotyczącą badania sprawozdań skonsolidowanych (PDF) ico_pdf

4. Sprawozdanie finansowe spółki Makarony Polskie SA

Pobierz raport / Open report  (PDF) ico_pdf

Pobierz List Prezesa Zarządu (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Raport niezależnego biegłego rewidenta uzupełniający opinię (PDF) ico_pdf

5. Sprawozdanie finansowe Grupy Makarony Polskie

Pobierz raport / Open report (PDF) ico_pdf

Pobierz List Prezesa Zarządu (PDF) ico_pdf

Pobierz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 (PDF) ico_pdf

Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2009 (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania (PDF) ico_pdf

Pobierz Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Opinię niezależnego biegłego rewidenta (PDF) ico_pdf

Pobierz Raport niezależnego biegłego rewidenta uzupełniający opinię (PDF) ico_pdf

6. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji

Pobierz informację o liczbie akcji i głosów z tych akcji (PDF) ico_pdf

7. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pobierz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (PDF) ico_pdf

8. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Pobierz treść uchwał podjętych przez ZWZ (PDF) undefined
9. Lista akcjonariuszy posiadających 5% głosów na ZWZ Makarony Polskie S.A. w dniu 21.06.2010r.
Lista akcjonariuszy posiadających 5% głosów na ZWZ Makarony Polskie S.A. w dniu 21.06.2010 (PDF) undefined
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl