Spółka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2008 roku

 1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2008 roku 

strzalki_downData, miejsce i porządek obrad ZWZ (PDF) ico_pdf

2. Projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
    zwołanemu na dzień 30 czerwca 2008 roku wraz z uzasadnieniami 

strzalki_downProjekty uchwał ZWZ (PDF) ico_pdf

strzalki_downUzasadnienie do projektów uchwał ZWZ (PDF) ico_pdf

3. Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007

strzalki_downSprawozdanie RN z działalności w roku 2007 (PDF) ico_pdf

strzalki_downSamoocena pracy RN (PDF) ico_pdf

strzalki_downOcena RN dotycząca sytuacji Spółki (PDF) ico_pdf

strzalki_downOcena RN dotycząca badania sprawozdań jednostkowych Spółki (PDF) ico_pdf

strzalki_downOcena RN dotyczącą badania sprawozdań skonsolidowanych Grupy (PDF) ico_pdf

4. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2008 roku

strzalki_downPobierz treść uchwał ZWZ (PDF) ico_pdf
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl