Raporty bieżące

2015
kwiecień

Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2014
2015
kwiecień

Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl