Raporty bieżące

2016
maj

Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 11 maja 2016 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy
2016
marzec

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 31 marca 2016 roku

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publikacji wiadomości w okresie objętym roczną informacja okresową za rok obrotowy 2015
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl