SpółkaStruktura akcjonariatu Spółki (stan na 5 kwietnia 2017 roku)

Akcjonariusz

Akcje
w kapitale zakładowym
Głosy w Walnym Zgromadzeniu
liczba udział% liczba udział%
Grupa Praska Giełda Spożywcza SA, w tym: 2 311 594 24,99% 2 311 594 24,99%
Praska Giełda Spożywcza SA (dawniej: Agro-Technika SA) 2 050 000 22,16% 2 050 000 22,16%
Zenon Daniłowski 140 000 1,51% 140 000 1,51%
Polskie Smaki Sp. z o.o. 121 594 1,31% 121 594 1,31%
Raya Holding for Technology & Communications S.A.E. w tym: 1 793 406 19,39% 1 793 406 19,39%
Madova Sp. z o.o. 1 793 406 19,39% 1 793 406 19,39%
Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy, w tym: 1 183 040 12,79% 1 183 040 12,79%
Z.P.H. "ELPAST" Elżbieta i Grzegorz Słomkowscy s.c. 1 169 750 12,65% 1 169 750 12,65%
Grzegorz Słomkowski 13 290 0,14% 13 290 0,14%
Pozostali akcjonariusze 3 962 031 42,83% 3 962 031
42,83%
RAZEM 9 250 071 100,00% 9 250 071 100,00%

Kapitał zakładowy Makarony Polskie SA tworzy 9 250 071 akcji, w tym:
    • 3 013 250 akcji serii A, 
    • 1 169 750 akcji serii B, 
    • 3 000 000 akcji serii C, 
    • 1 735 821 akcji serii D, 
    • 331 250 akcji serii E.

Wartość nominalna każdej akcji Makarony Polskie SA wynosi 3 zł.
Produkty
Produkty

Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)

LionTeam.pl