Informacje Finansowe

Dane skonsolidowane
 

 

Wybrane dane finansowe (w tys. zł)

2018 2017

2016  

2015

 2014

 2013

2012

 2011

 Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

154017 144872

124181

132776

123801

131666

131833

210671

 Zysk (strata) na działalności operacyjnej

8345 7182

7603

7761

7629

5092

1451

-214

 Zysk (strata) brutto

7332 6106

6567

6552

5778

2735

249

-2692

 Zysk (strata) netto

5830 4802

5092

4914

4143

2900

1170

-3347

 Aktywa razem

145791 137208

128386

127000

126579

123897

128249

142157

 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

66962 61903

55570

56104

59119

60496

67672

82750

 Zobowiązania długoterminowe

21686 20432

23129

25501

23376

25577

12480

31127

 Zobowiązania krótkoterminowe

45276 41471

32441

30603

35743

34919

55192

51623

 Kapitał własny

78829 75305

72816

70896

67460

63401

60577

59407

 Kapitał zakładowy

27750 27750

27750

27750

27750

27750

27750

27750

 Liczba akcji

9250 9250

9250

9250

9250

9250

9250

9250

 

 

Dane jednostkowe
 

 

 Wybrane dane finansowe (w tys. zł)

2018 2017

  2016  

2015

 2014

 2013

2012

 2011

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

134457 124186

112385

127675

117182

127987

130603

148385

 Zysk (strata) na działalności operacyjnej

7064 6385

7127

7457

6937

3684

1094

-8029

 Zysk (strata) brutto

6316 5942

6271

6491

5517

1871

3870

- 6544

 Zysk (strata) netto

5070 4757

4966

5010

3975

1899

4914

-6702

 Aktywa razem

132640 122883

120255

120281

119589

115959

112953

127377

 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

58215 51215

51032

52852

55692

55951

54769

70107

 Zobowiązania długoterminowe

21337 20190

23002

25383

23367

25479

11468

21293

 Zobowiązania krótkoterminowe

36878 31025

28030

27469

32325

30472

43301

48814

 Kapitał własny

74425 71668

69223

67429

63897

60008

58184

53270

 Kapitał zakładowy

27750 27750

27750

27750

27750

27750

27750

27750

 Liczba akcji

9250 9250

9250

9250

 9250

9250

9250

9250

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl