Informacje Finansowe

Dane skonsolidowane
 

 

Wybrane dane finansowe (w tys. zł)

2017

2016  

2015

 2014

 2013

2012

 2011

 2010

 Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

144 872

124 181

  132 776

   123 801

  131 666

   131 833

210 671

149 969

 Zysk (strata) na działalności operacyjnej

7 988

7 603

7 761

7 629

5 092

1 451

-214

 4 005

 Zysk (strata) brutto

6 912

6 567

6 552

5 778

2 735

249

-2 692

2 628

 Zysk (strata) netto

5 517

5 092

4 914

4 143

2 900

1 170

-3 347

3 170

 Aktywa razem

137 208

128 386

127 000

126 579

123 897

128 249

   142 157

  132 206

 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

61 188

55 570

56 104

59 119

60 496

67 672

82 750

67 690

 Zobowiązania długoterminowe

20 523

23 129

25 501

23 376

25 577

 12 480

31 127

 7 307

 Zobowiązania krótkoterminowe

40 665

32 441

30 603

35 743

34 919

55 192

51 623

40 387

 Kapitał własny

76 020

72 816

70 896

67 460

63 401

60 577

  59 407

64 516

 Kapitał zakładowy

27 750

27 750

   27 750

27 750

27 750

27 750

27 750

 27 750

 Liczba akcji

9 250

9 250

9 250

 9 250

 9 250

  9 250

 9 250

 9 250

 

 

Dane jednostkowe
 

 

 Wybrane dane finansowe (w tys. zł)

2017

  2016  

2015

 2014

 2013

2012

 2011

 2010

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

124 186

112 385

  127 675

   117 182

  127 987

   130 603

148 385

124 990

 Zysk (strata) na działalności operacyjnej

6 917

7 127

7 457

6 937

3 684

1 094

-8 029

 1 430

 Zysk (strata) brutto

6 474

6 271

6 491

5 517

1 871

3 870

- 6 544

 507

 Zysk (strata) netto

5 249

4 966

5 010

3 975

1 899

4 914

-6 702

279

 Aktywa razem

122 883

120 255

120 281

119 589

115 959

112 953

   127 377

   117 705

 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

50 723

51 032

52 852

55 692

55 951

54 769

70 107

55 907

 Zobowiązania długoterminowe

20 229

23 002

25 383

23 367

25 479

 11 468

21 293

 20 442

 Zobowiązania krótkoterminowe

30 494

28 030

27 469

32 325

30 472

43 301

48 814

35 465

 Kapitał własny

72 160

69 223

67 429

63 897

60 008

58 184

  53 270

61 798

 Kapitał zakładowy

27 750

27 750

   27 750

27 750

27 750

27 750

27 750

 27 750

 Liczba akcji

9 250

9 250

9 250

 9 250

 9 250

  9 250

 9 250

 9 250

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
LionTeam.pl