Akcje na giełdzie

Pierwsza Oferta Publiczna

Na podstawie Prospektu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 marca 2007 roku, wprowadzano do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych:
- 3 013 250 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,00 złote każda;
- 1 169 750 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3,00 złote każda;
- do 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 3,00 złote każda;
- 1 735 821 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 3,00 złote każda;
- do 3 000 000 Praw do Akcji Serii C.

Na podstawie Prospektu oferowanych było do nabycia w ramach publicznej subskrypcji 3 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 3,00 zł każda. Akcje w Publicznej Ofercie oferowane były w dwóch transzach:
- Transzy Indywidualnej, w której oferowanych było 1.000.000 Akcji serii C oraz
- Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych było 2.000.000 Akcji serii C.

Podstawą emisji akcji oferowanych w ramach Publicznej Oferty były:
- uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 20 grudni 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C z wyłaczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 20 grudni 2006 roku w sprawie ubiegania się o douszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie dematerializacji akcji Spółki,
- uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA z dnia 20 grudni 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Oferta Publiczna w Transzy Instytucjonalnej poprzedzona została procesem budowy Księgi Popytu, w którym mogli wziąć udział inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji oferowanych. W Transzy Indywidualnej akcje serii C przydzielone zostały na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

Podmiotem Oferującym akcje spółki Makarony Polskie S.A. w amach Oferty Publicznej był:

Dom Maklerski PKO BP S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Harmonogram Oferty Publicznej


Otwarcie subskrypcji akcji nastąpiło w dniu 30 marca 2007 roku, a jej zamknięcie:
- w  dniu 3 kwietnia 2007 roku w Transzy Inwestorów Indywidualnych, 
- w dniu 4 kwietnia 2007 roku w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Liczba akcji, na które złożono zapisy wynosiła odpowiednio:
- 2.000.000 – w transzy Inwestorów Instytucjonalnych (420 zapisów);                                                                                           
- 26.843.497 – w transzy Inwestorów Indywidualnych (1.114 zapisów ).

Uchwałą nr 1 z dnia 5 kwietnia 2007 roku Zarząd MAKARONY POLSKIE S.A., zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, dokonał przydziału w ramach przeprowadzonej subskrypcji 3.000.000 akcji serii C, w tym:
- 2.000.000 akcji serii C w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - redukcja wyniosła: 0%
- 1.000.000 akcji serii C w Transzy Inwestorów Indywidualnych - redukcja wyniosła: 96,3%

Cena akcji


Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 9 złotych.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na 1 akcję serii C wyniósł 0,48 zł. Koszty emisji pomniejszyły kapitał zapasowy Spółki.

W dniu 11 lipca 2006 roku Spółka podpisała umowę dotacyjną dotyczącą dofinansowania zakupu usług doradczych w związku z ofertą publiczną Akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki. Kwota wsparcia otrzymanego w ramach dotacji wyniosła 250 tys. zł. Suma ta pomniejszyła koszty emisji – powiększyła kapitał zapasowy Spółki

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl