Spółka

Roman Sobiecki

Pan Roman Sobiecki jest profesorem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której pracuje od 1978 roku, aktualnie w Instytucie Rynków i Konkurencji. Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Od 1996 roku jest członkiem Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. W latach 1996-1997 był doradcą w Gabinecie Politycznym Ministra Skarbu Państwa. W okresie 1999-2005 był członkiem Zespołu Konsultantów Prezydenta RP ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2013-2015był przewodniczącym Krajowej Rady Przedsiębiorczości, która działa przy Ministrze Gospodarki.

Pan Roman Sobiecki jest autorem i współautorem ponad 60 książek i artykułów z zakresu mikro- i makroekonomii, globalizacji i przedsiębiorczości (w tym książki „Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa”). Jest również autorem i współautorem podręczników akademickich dla studentów z zakresu teorii konkurencji i strategii konkurowania firm oraz podręczników i programów nauczania przedmiotów ekonomicznych dla szkół średnich i zawodowych.

Pan Roman Sobiecki pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży (1997-2004) i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agro-Techniki S.A. /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/ (1997-2008). Był też Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Puławach S.A. (1997-1998), Członkiem Rad Nadzorczych spółek: Ruch S.A. (1997-1998), Banku PKO BP S.A. (2008-2009), Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Bankowy S.A. (2009-2010). Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA.

Pan Roman Sobiecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Pan Roman Sobiecki oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. W szczególności nie posiada żadnych powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które mogłyby mieć wpływ na jego stanowisko jako członka Rady Nadzorczej Spółki w sprawach rozstrzyganych przez Radę.

Marek Rocki

Pan Marek Rocki jest dr hab. nauk ekonomicznych, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej (SGH), gdzie pracuje od 1981 roku. W latach 1990-1996 dwukrotnie prorektor SGH, w okresie 1996-1999 dziekan Studium Dyplomowego SGH, w latach 1999-2005 dwukrotnie rektor SGH, w okresie 2005-2011 dwukrotnie dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W 2016 roku wybrany ponownie na rektora SGH.

W okresie 2005-2006 przewodniczył Radzie Służby Cywilnej, a w latach 2008-2015 Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2005 roku jest Senatorem RP.

Pan Marek Rocki był członkiem rad nadzorczych: Bank Millenium SA (1999-2014), HOP SA (2004-2008), Fabryka Mebli FORTE SA (2004-2014), PPW „Rzeczpospolita” SA (2004-2005), PRESSPUBLICA SA (2005-2006), WSiP SA (2005-2006), AXA PTE (2009-2014), JW. Construction SA (2007-2008).

Jest członkiem rad nadzorczych spółek: COGNOR SA (od 2004) i Makarony Polskie SA (od 2010).

Pan Marek Rocki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Pan Marek Rocki oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. W szczególności nie posiada żadnych powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które mogłyby mieć wpływ na jego stanowisko jako członka Rady Nadzorczej Spółki w sprawach rozstrzyganych przez Radę.

Michał Słomkowski

Pan Michał Słomkowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia licencjackie na kierunku BBA Finance and Accounting oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność finanse Przedsiębiorstw, Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył również studia podyplomowe Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Akademii Leona Koźmińskiego - Zarządzanie Nieruchomościami. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania efektywnością i kosztami pracy.

Pan Michał Słomkowski jest wspólnikiem Elektrociepłownii Płock Sp. z o.o. (od 2014) oraz członkiem zarządu MM Factor Sp. z o.o. (od 2013).

Pan Michał Słomkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Samer Elwaziri

Samer Elwaziri ma 56 lat. Obecnie jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym ds. Finansowych (CFO) firmy Raya Holding. Samer Elwaziri pełnił kluczową rolę w zespole zarządzającym, który osiągając znaczące efekty finansowe budował pozycję spółki Raya, obecnie jednej z najmocniejszych firm informatycznych i telekomunikacyjnych na rynku afrykańskim.

Do grudnia 2005 roku Samer Elwaziri pełnił rolę Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu firmy GlaxoSmithKline.

Samer Elwaziri ma 29-letnie doświadczenie z zakresu zarządzania finansami, w tym w interpretacji danych finansowych istotnych dla produkcji i marketingu, a także oceny i ogólnej koordynacji inwestycji korporacyjnych i planowania strategicznego.

Samer Elwaziri ukończył Wydział Handlu na Uniwersytecie w Kairze, gdzie otrzymał tytuł Bachelor of Commerce.
Jest również absolwentem Harvard Business School, gdzie uzyskał dyplom z zakresu zarządzania.

Samer Elwaziri posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

Samer Elwaziri nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej wobec Makarony Polskie SA, ani nie wykonuje innej działalności, która pozostawałaby w kolizji z jego obowiązkami wobec Spółki. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wiesław Wasilewski

Pan Wiesław Wasilewski posiada wykształcenie średnie, ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu na Wydziale Ekonomiki i Organizacji (nie złożył do obrony pracy magisterskiej).

Od roku 2002 Pan Wiesław Wasilewski jest właścicielem firmy doradczej Big-Pol Fundusze Pomocowe specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz w doradztwie inwestycyjnym dla przetwórstwa spożywczego. Większość zrealizowanych dotychczas projektów dotyczyła wdrażania nowych technologii oraz efektywności energetycznej funkcjonowania zakładów przetwórstwa spożywczego, wdrożono kilkanaście innowacji procesowych i produktowych.

Wcześniejsza kariera zawodowa Pana Wiesława Wasilewskiego związana była z firmą Agro-Technika SA. (1990-1996) i Master-Max Sp. z o.o. (1997-1998). Od roku 1998 Pan Wiesław Wasilewski jest właścicielem spółki Big-Pol Sp. z o.o.

W latach 2008-2012 Pan Wiesław Wasilewski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agro-Techniki SA /obecnie Praska Giełda Spożywcza SA/. Od 2012 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Makarony Polskie SA.

Pan Wiesław Wasilewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Skazanych i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Pan Wiesław Wasilewski oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA spełnia kryteria wynikające z zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. W szczególności nie posiada żadnych powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które mogłyby mieć wpływ na jego stanowisko jako członka Rady Nadzorczej Spółki w sprawach rozstrzyganych przez Radę.

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl